ยะลามาราธอน 2562
เริ่มวิ่งกันวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

การแข่งขันเดิน-วิ่ง

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน และ จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

ปิดรับสมัคร

ยะลามาราธอน 2562
เริ่มวิ่งกันวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

การแข่งขันเดิน-วิ่ง

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน และ จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

ปิดรับสมัคร