วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

แผนที่

ประเภท

กำหนดการ

วันแจกอุปกรณ์นักวิ่ง

วันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

 

วันกิจกรรมวิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

ค่าธรรมเนียม

กติกา

คุณสมบัติสมัคร

 1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่

โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

 1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร “YALA Marathon 2023”

 1. วันรับสมัคร วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.yalamarathon.run/
 3. อุปกรณ์ของนักวิ่ง (Race Kits) เช่น เสื้อวิ่ง, เบอร์วิ่ง (BIB), กระเป๋า และโบชัวร์แผนผัง โดยจะมีการรับของที่บริเวณงาน ภายในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566
 4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข
 5. กรณีที่ต้องยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันแข่งขัน
 6. กรณีที่ต้องยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ จะทำการเสนอรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้นักวิ่งสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อความสะดวกต่อนักวิ่งเอง และจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครในปีถัดไป ในฐานะนักวิ่งเก่า 

 

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

 1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขันและกติกาในการสมัคร
 3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัยและผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ หรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไม่ว่ากรณีฝึกซ้อม หรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียนและก่อนวันแข่งขันจริง
 4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ :

                        (ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

                (ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

                (ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

 1. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงานผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 2. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 3. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่าง ๆจากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 4. ภาพ ถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

 

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันถือตามกฎของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (I.A.A.F) และการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

 1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธการเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัครหรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
 9. ไม่แต่งกาย หรือมีอุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่นไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 11. ไม่ใช้อุปกรณ์ หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรืออุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือพาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน
 13. ไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 14. หยุด หรือหลีกทางให้ยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชน และติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้ และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 17. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้ง และการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 3,500 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
 18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
 20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่าน และตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข

 1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมล หรือเว็บไซต์เอง
 7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน
 9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
 11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

 

การประท้วง

 1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที
 3. ผู้มีสิทธิ์ประท้วงคือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท

 

การติดหมายเลขประจำตัว

          ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทต้องติดหมายเลขประจำตัวที่บริเวณหน้าอก โดยนำบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแผ่นหมายเลขประจำตัว (หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เป็นสิ่งชี้บอกประเภท รุ่น อายุ ในการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล ในกรณีแผ่นป้ายหมายเลขชำรุด สูญหาย หรือพับติด อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันกลุ่มใด)

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามทุกข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัด